Blanda färg & trycka mönster med leksaker


På ett lustfyllt sätt kan man stimulera barnens kreativa förmåga med olika leksaker. Först fick barnen utforska med färgerna gult och rött för att upptäcka vilka nya nyanser av färger som uppstod när dom blandades. När teckningarna hade torkat fick barnen olika leksaker som de fick skapa mönster med. Denna aktivitet passar utmärkt med de allra minsta barnen på förskolan. 

Lpfö98/10: Verksamheten ska främja leken, kreativiteten och det lustfyllda lärandet samt ta till vara och stärka barnets intresse för att lära och erövra nya erfarenheter, kunskaper och färdigheter.

Hur kan man stimulera antalsuppfattning och siffrans betydelse

Genom att använda sig av konkret material på ett lekfullt sätt kan man synliggöra siffrors betydelse och antalsuppfattning för barnen. Exempelvis kan man laminerar siffror som man kan använda med olika material som finns i miljön. Genom att låta barnen hämta x antal saker till olika symboler synliggör man siffrans betydelse. Vid lek i mindre grupper finns det tid för att lära sig av varandra och oftast hjälper dom varandra då det sker den proximala utvecklingszonen som innebär att någon annan med mer kunskap lär den med mindre kunskap.


Enlig Läroplan för förskolan 98/10 ska förskolan sträva efter att varje barn
utvecklar sin förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar. Även utvecklar grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring.

Matematik med frukt


Om ni strävar efter att utveckla matematisk förståelse i barngruppen kan man på olika sätt stimulera utvecklingen. I vardagliga situationer som vid lunch och mellanmål kan man på ett lustfyllt sätt synliggöra barnens matematiska handlingar genom att pedagogen ställer frågor till barnen som kan resultera till att man tillsammans synliggör matematiska handlingar.

 
Här är ett exempel vid fruktstunden. Pedagogen frågar barnen om hur många barn som vill ha en äppelbit. Barnen börjar tillsammans att räkna hur många barn som vill ha en bit. När dom har kommit fram till ett gemensamt beslut frågar pedagogen, hur många bitar eller hur många gånger tror ni att vi måste dela äpplet för att alla ska få en varsin bit? Tillsammans delas äpplet i x antal gånger tills alla får en varsin bit. Syftet i denna aktivitet var att synliggöra antalsuppfattning, hel och delar, räkneramsa, reflektioner, samtal och problemlösningar. 

Lpfö98/10: Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring, Även utvecklar sin förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar.
Aktivitetstavla

 
Vill man skapa harmoni och arbetsro på en avdelning rekommenderar jag att använda sig av en aktivitetstavla för att utnyttja den "tredje pedagogen" (miljön).

Tavlan används när hela barngruppen är inne, aktiviteter på tavlan varieras beroende på barnens intressen. När vi har observerat att en aktivitet inte längre är intressant byter vi ut den mot en ny aktivitet, barnen har i turordning själva fått välja en aktivitet.
 
Pedagogerna har varit uppdelade i aktiviteterna för att stötta eller utmana barnens intressen. Är man få pedagoger har enkla material används som inte kräver så mycket stöttning.
 
Tavlan har gett oss harmoni och struktur i barngruppen, vi upplever även att självständighet och eget ansvar utvecklas.
 
Exempel på aktiviteter: Drama, lek, skapande, utelek, teknik, bygg och konstruktion.
 
Lpfö98/10: Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära, utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga. Även utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler.